(+48) 887 553 104 | twoje@luxmeble.eu
Reklamacja, rękojmia, gwarancja.

Zgodność Towaru z umową, rękojmia, gwarancja

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za zgodność Towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przepisach rozdziału 5A tej ustawy.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego nieposiadającego statusu Konsumenta za wady Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561 - 5563 KC.

 3. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi lub braku zgodności Towaru z umową.

 4. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy.

 5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.

 6. Reklamacje złożone przez Kupującego nieposiadającego statusu Konsumenta, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

 7. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

 8. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie; Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt (dotyczy Towarów zakupionych od 1 stycznia 2023 r.).

 9. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do Sprzedawcy.

 10. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 11. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie wyraża zgody na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu.

 12. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

 13. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu braku zgodności Towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 14. Towary w Sklepie nie posiadają gwarancji, tj. Kupujący może wykonywać swoje uprawnienia wynikające z wad Towaru tylko na podstawie braku zgodności Towaru z umową lub rękojmi.

 

Luxmeble.eu

© 2011-2022 All Rights Reserved

pin tweeter fb
Projekt i wykonanie Synermedia
payu catas
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl