(+48) 887 553 104 | twoje@luxmeble.eu
Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym Luxmeble.eu 

 

§ 1

Słownik pojęć

 

 1. Sprzedawca – Aleksandra Rudzka-Miazga, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDRA RUDZKA-MIAZGA ARTECCO, ul. Mogilska 68 lok. 6, 31-546 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6751060796, REGON 120599219. Konto bankowe: 91 1090 1665 0000 0001 3403 9481 w Banku Zachodnim WBK S.A.
 2. Adres magazynu dla produktów meblowych: 
  "DART-TRANS"
  ul. Wojska Polskiego 3
  58-260 Bielawa
 3. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.luxmeble.eu, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 4. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 8. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności meble oraz wyposażenie wnętrz.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.
 10. Newsletter – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.

 § 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
 4. Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (twoje@luxmeble.eu), telefonicznie pod numerem 887 553 104 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00), pisemnie listem na adres Sklepu.
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 7. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.
 8. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 9. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie całej Polski.
 10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 11. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Kupujący może się zarejestrować (założyć konto w Sklepie). Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
 12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o towarze).
 13. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Kupujący sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Kupujący, którzy chcą skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu wyłącznie na adres wcześniej ustalony ze Sprzedawcą. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Kupujący.
 14. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855, 5564, 5565 Kodeksu cywilnego oraz art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 15. Postanowienia § 2 ust. 14 Regulaminu nie znajduje zastosowania do postanowień § 1 ust. 5, § 4 ust. 10 i § 5 ust. 12 Regulaminu.

 § 2a

Polityka publikowania opinii

 

 1. Sprzedawca umożliwia zamieszczanie oraz dostęp do zamieszczonych przez Konsumentów opinii o Towarze.

 2. Sprzedawca nie zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od Konsumentów, którzy używali danego Towaru lub go nabyli, chyba że z informacji zawartej na stronie Sklepu wyraźnie wynika, że dana opinia pochodzi od Konsumenta, który używał danego Towaru lub go nabył (opinia została zweryfikowana).

 3. Sprzedawca może weryfikować, czy dana opinia pochodzi od Konsumenta, który używał danego Towaru lub go nabył, w szczególności poprzez sprawdzenie historii zakupów Konsumenta, zarchiwizowanych w systemie informatycznym Sklepu albo też kontakt z Konsumentem w formie co najmniej dokumentowej.

 4. Sprzedawca nie ingeruje w treść zamieszczonych opinii, zamieszcza zarówno te pozytywne, jak i negatywne.

 5. Opinie nie są sponsorowane i nie mają na nie wpływu stosunki umowne ze Sprzedawcą, chyba że z informacji zawartej na stronie Sklepu wyraźnie wynika, że dana opinia jest sponsorowana.

 

 § 3

Składanie zamówień

 

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz.
 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Do koszyka”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”..
 3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje: 

1) niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail wraz z linkiem potwierdzającym złożenie Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia,

2) w ciągu maksymalnie 2 (dwóch) dni roboczych od potwierdzenia złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

 1. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta będą potwierdzone w pierwszym dniu roboczym.
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1)      przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (nr 91 1090 1665 0000 0001 3403 9481  w Banku Zachodnim WBK S.A., 3 Oddział w Krakowie),

2)      przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu PayU (świadczonego przez PayU S. A. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań),

3)      gotówką za pobraniem – w przypadkach indywidualnie ustalonych z Kupującym,

4)      podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

 1. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, określonego zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 2. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w formularzu Zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego. Informacja o koszcie dostawy Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu. Ponadto informacja o kosztach dostawy znajduje się w zakładce „Koszty dostawy” na stronie Sklepu.

 § 4

Realizacja zamówień

 

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza Zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza Zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli złożenia Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona w przypadku Zamówień płatnych za pobraniem – po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę lub w przypadku Zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 5. Dostępne karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 6. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od otrzymania informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu do chwili skompletowania wszystkich składowych Zamówienia, przygotowania Towaru do wysyłki oraz jego dostarczenia do Kupującego. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od stanów magazynowych danego Towaru i wynosi:

A)    w przypadku Towarów dostępnych na magazynie – do 7 dni roboczych od odnotowania zapłaty,

B)    w przypadku Towarów na zamówienie – zgodnie z podaną informacją w opisie Towaru.

7. Zamówienie na Towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości Zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów, chyba że ustalono z Kupującym inaczej.

8. Przy każdym Towarze uwidoczniona została informacja o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę. Informację tę należy traktować orientacyjnie. Wiążący termin realizacji Zamówienia Sprzedawca podaje w informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.

9. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail.

10. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

11. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce (nadanej listem zwykłym niepoleconym).

12. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

13.Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską.

14. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 § 5

Zgodność Towaru z umową, rękojmia, gwarancja

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za zgodność Towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przepisach rozdziału 5A tej ustawy.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego nieposiadającego statusu Konsumenta za wady Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561 - 5563 KC.

 3. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi lub braku zgodności Towaru z umową.

 4. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy.

 5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.

 6. Reklamacje złożone przez Kupującego nieposiadającego statusu Konsumenta, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

 7. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

 8. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie; Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt (dotyczy Towarów zakupionych od 1 stycznia 2023 r.).

 9. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do Sprzedawcy.

 10. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 11. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie wyraża zgody na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu.

 12. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

 13. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu braku zgodności Towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 14. Towary w Sklepie nie posiadają gwarancji, tj. Kupujący może wykonywać swoje uprawnienia wynikające z wad Towaru tylko na podstawie braku zgodności Towaru z umową lub rękojmi. 

 § 6

Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się ,tutaj jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

A)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

B)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

C)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku płatności kartą lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych zwrot może nastąpić na numer rachunku bankowego wskazanego przez Konsumenta lub przekazem pocztowym

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 § 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca – Aleksandra Rudzka-Miazga, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDRA RUDZKA-MIAZGA ARTECCO, ul. Mogilska 68 lok. 6, 31-546 Kraków, telefon: +48 887 553 104, e-mail: twoje@luxmeble.eu.

 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru, złożenia Zamówienia oraz zapisania się do Newslettera – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

 5. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 6. Kupującemu lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: twoje@luxmeble.eu, numer telefonu: +48 887 553 104 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

 7. Zapisując się do Newslettera w Sklepie użytkownik Sklepu wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez użytkownika do informowania go o nowościach, promocjach i rabatach.

 8. W każdej chwili użytkownik Sklepu ma prawo zrezygnować z Newslettera. Aby zażądać wypisania z Newslettera, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres twoje@luxmeble.eu lub złożyć taką dyspozycję w siedzibie Sprzedawcy, co będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 9. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

   § 8

 

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu luxmeble.eu (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 1.01.2023 r. Regulamin obowiązujący od dnia 25.05.2018 r. do dnia 31.12.2022 r. jest do pobrania tutaj. Regulamin obowiązujący do dnia 24.05.2018 r. jest do pobrania tutaj.


 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

1)      udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,

2)      przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

 

Luxmeble.eu

© 2011-2022 All Rights Reserved

pin tweeter fb
Projekt i wykonanie Synermedia
payu catas
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl